Volikogu

Erakond Eestimaa Rohelised volikogu liikmeid 09.10.2020 seisuga on 19

 1. ZÜLEYXA IZMAILOVA
 2. KASPAR KURVE
 3. JOHANNA MARIA TÕUGU
 4. TIMUR SAGITOV
 5. ALEKSANDER LAANE
 6. JOONAS LAKS
 7. MARKO KAASIK
 8. HELINA TILK
 9. OLEV-ANDRES TINN
 10. MATTIAS TUROVSKI
 11. RASMUS LAHTVEE
 12. MARET MERISAAR
 13. FIDEELIA-SIGNE ROOTS
 14. PIRET RÄNI
 15. ARVO LEHEMETS
 16. KÜLLIKE REIMAA
 17. EGLE OLESK, valimistoimkonna esindaja
 18. URVE MADAR, aukohtu esindaja
 19. LAILA KAASIK, Tartu piirkonna esindaja

Volikogu juhiks valiti 09.10.2020 Aleksander Laane ja asejuhiks Annika Altmäe.

31.03.2021 sai uueks volikogu asejuhiks Egle Olesk

 

Volikogu on erakonna kõrgeim valitav organ üldkogude vahelisel ajal.

(1) Erakonna volikogu moodustavad:
1) erakonna Riigikogu fraktsiooni erakonna liikmetest saadikud;
2) erakonna liikmetest Euroopa Parlamendi saadikud;
3) erakonna liikmetest ministrid;
4) erakonna liikmetest kohalike omavalitsuste volikogude liikmed (igast KOV volikogust üks, nende volituste kehtimise ajal, vastavalt omavahelisele kokkuleppele või hääletusele; nende võimatuks osutumisel määrab vastava esindaja erakonna volikogu);
5) erakonna liikmetest linna/vallavalitsuste liikmed isikliku avalduse alusel;
6) erakonna juhatuse liikmed;
7) erakonna valitud kogude esindajad (igast üks);
8) erakonna ringkondlike organisatsioonide esindajad (igast ringkonnast üks);
9) erakonna piirkondlike organisatsioonide esindajad (igast piirkonnast üks), kui piirkonnas on vähemalt 10 erakonna liiget;
10) erakonna üldkogul valitud volikogu liikmed, kes ei kuulu eelmainitute hulka ja kelle arvu otsustab üldkogu.

(2) Volikogu piirkondlikel ja valitud kogude esindajatel on ka hääleõiguslikud asendusliikmed. Volikogu liikmete üle peab arvestust valimistoimkond;
(3) Volikogu istungid toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

Volikogu

1) võtab vajadusel erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid;
2) annab juhatusele üldkogudevahelisel ajal suuniseid;
3) kinnitab erakonna ministrikandidaadid;
4) kinnitab erakondadevahelised lepingud;
5) kinnitab erakonna esimehe pakutud peasekretäri kandidaadi;
6) kinnitab valimiste jaoks erakonna kandidaadid;
7) kuulab ära juhatuse ja peasekretäri aruanded;
8) võtab vastu volikogu kodukorra;
9) kinnitab aukohtu, valimiskogu, revisjonitoimkonna ja juhatuse reglemendi või kodukorra;
10) valib volikogu juhataja ja asejuhataja;
11) kutsub vajadusel kokku töörühmi ja komisjone;
12) võib kinnitada erakonna sümboolika;
13) kuulab ära erakonna Riigikogu fraktsiooni aruanded ning annab vajadusel nendele hinnangu;
14) kuulab ära erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruanded ning annab vajadusel nendele hinnangu;
15) esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valitsuses esindavatele ministritele;
16) määrab programmitoimkonna;
17) määrab põhikirjatoimkonna;
18) kinnitab erakonna eelarve;
19) avaldab koosolekute päevakorrad, otsuste projektid ja tööplaani viis (5) tööpäeva enne koosolekut ning vastu võetud otsused ja koosolekute protokollid viie (5) tööpäeva jooksul pärast koosolekut erakonna liikmete listis ja kodulehel (kodulehel ja meililistis ei jagata konfidentsiaalset informatsiooni, mille kohta tehakse iga kord vastav otsus);
20) täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

 

Kommenteerimiseks logi sisse