Tartu KOV programm

ERAKOND EESTIMAA ROHELISED
KOV2021 PROGRAMM – TARTU PIIRKOND

 

Näitame rohelist tuld!

Rohelised kujundavad Tartust mitmekülgse, kaasaegse ja elanikke kaasava linna, mis on nutikate lahendustega eeskujuks kogu maailmale. 

 

  •       Toome tagasi elurikkuse Tartu rohealadele ja parkidesse.  Kaitseme linnaloodust.
  •       Muudame Tartu linnaks, kus on mugav autovabalt elada. Arendame ühistransporti (sh trammi), rohevööndeid ja jalgrattateede võrgustikku. Teeme kõik endast oleneva selleks, et vähendada kesklinna autoliikluse põhjustatud saastekoormust.
  •       Kaasame elanikke linna juhtimisse, anname rahvaalgatustele suurema mõju.
  •       Edendame võrdõiguslikkust. Tagame Tartu elanikele ja külalistele turvatunde.
  •       Hoolime linlaste tervisest.  Toetame lasteasutuste üleminekut mahetoidule, soodustame huvi- ja sporditegevusi, oleme valmis ohjama pandeemiat.
  •   Kasutame ja tutvustame ringmajanduse võimalusi.

Teeme Keskpargi korda. Keskpark peab olema mitmekesine ja kutsuv paik, kus on meeldiv puhata, õppida ja aktiivselt aega veeta.

Ehitame Tartusse kultuurikeskuse, mis ei vaja oluliste rohealade hävitamist. Kultuurikeskuse asukohaks on sobivamaid alternative kui südalinna asendamatu roheala.

 

Näitame rohelist tuld heale elukeskkonnale!

Keskkonna jätkusuutlikkus peab olema lähtepunktiks mistahes poliitiliste otsuste langetamisel. Kogu Eesti, sh ka Tartu linna keskkonna hea seisund on meie kõige suurem ja väärtuslikum ressurss.

Looduslik mitmekesisus on meie majandusliku heaolu garantiiks.

Selleks, et tuua elurikkus tagasi Tartu kesklinna parkidesse, soodustame puhke- ja kooskäimise alade laialdasemat väljaehitamist ja korralikku hooldamist.

Suurendame mitmetasandilist haljastust, et leevendada kuumalainete ja üleujutuste mõju linnas ning hoida linna õhk puhtana. Tagame rohevõrgustiku sidususe. Arendame rohealasid kutsuvamaks, inimsõbralikumaks ja liigirikkust toetavamaks.

Arendame välja sinivõrgustiku veekogude taastamisel kasutame looduspõhiseid lahendusi. Kasutame sademevett kui ressurssi nii hoonestuses kui haljastuses.

Toetame linnaelanike ühistööna loodavaid rohealasid. Toetame hoovide haljastamist ja kohalike haljastusseltside loomist. 

Niidame haljasalasid kord aastas. See võimaldab niidutaimedel lõpuni õitseda ning õistaimede mitmekesisusest sõltuvail kooslustel säilida ka järgmisel aastal. 

Vanad taimesordid saavad erilist tähelepanu seemned ei pea olema suurfirmade monopol. 

Lõpetame pestitsiidide kasutamise omavalitsuse haljasaladel. Toome haljasaladele igal kevadel multši, et tõrjuda umbrohtu keskkonda ja linnarahva tervist kahjustamata.

 

Näitame rohelist tuld hoolivale omavalitsusele!

Juhime Tartut läbipaistvalt, kaasavalt ja ambitsioonikalt. Meie eesmärk on pakkuda kõigile tartlastele võimalikult tervet ja vaheldusrikast elu!

Äratame elule ununenud kaasamiskava ja viime selle päriselt ellu. Sellega viime Tartu kõiki võrdselt kaasava kogukonnapoliitika rajale, kus on määravaks jõuks linnaelanikud ja eksperdid sõltumata nende poliitilisest eelistusest.

Meil on nulltolerants korruptsiooni, üleliigse salastamise ja rohepesu vastu. Rahval on õigus teada, kuidas nende linna juhitakse.

Kultuurikeskusest peab saama tõeline kogukonnakeskus, mille haldamise delegeerib linn vähemalt 50% ulatuses loomeühendustele, asumiseltsidele ja teistele kogukonnaorganisatsioonidele. Tagame, et keskuse edendatav kultuur on avatud uuendustele väljastpoolt kohalikku kultuurivälja.

Meie juhitud Tartu teeb ainult selliseid hankeid, mis aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge ja saavutada kliimaeesmärke. 

Targas linnas on info lihtsasti kättesaadav ja taaskasutatav. Kujundame linna ja allasutuste tehnotaristu vastavaks tänapäevastele info taaskasutuse põhimõtetele. Omavalitsuse toodetud info ja tellitud tarkvara peavad võimaldama rist- ja taaskasutust nagu näeb ette avaandmete ja digitaalse riigivara regulatsioon. Vaid nii saame elavdada innovatsiooni, koostööd erasektori ja avalikkusega.  Muudame linna infosüsteemi dünaamilisemaks, tõrkekindlamaks ja avatuks uuendustele.

Linn peab olema oma toimetustes läbipaistev ja kaasav. Muudame koostöös vabasektoriga teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamise läbipaistvamaks, loome lobitegevuse registri, deklareerime linnaasutuste sotsiaalmeedia kontod ning paneme paika neis suhtlemise korra. 

Tagame, et linlaste võimalused osaleda otsustamises ei hakka sõltuma nende digitehnoloogia kasutamise oskustest või kommertsplatvormide kasutamisest. 

Muudame kogu linna mugavalt ligipääsetavaks nii lastekärudega kui ka liikumise abivahenditega liikujatele (näiteks kõnniraami, rulaatori või ratastooli kasutajatele). Parandame avalike hoonete ligipääsetavust liikumisraskustega inimestele ja toetame ettevõtteid, kes soovivad teha sama.

Tagame, et linnas on piisavas koguses üldkasutatavaid ja puudega inimestele ligipääsetavaid sooeristuseta tualette.

Toetame masstarbimise vähendamist. Suuri kaubanduskeskusi pole juurde vaja ehitada ning olemasolevate laiendamisele tuleb panna piirid. Toetame kohalikke väikeettevõtjaid ja turgudel kauplejaid, kes vahendavad kaupa otse tootjalt tarbijale.

Rajame avalikud veekraanid üle linna, et vähendada pudelivee tarbimisega seotud negatiivset keskkonna- ja tervisemõju.

Keelame suurüritustel ühekordsete plastnõude kasutamise (v.a plastkõrred, mis on vajalikud erivajadustega inimestele).

Töötame välja tõhusama tegevuskava müra-, õhu- ja valgusreostuse vähendamiseks, et iga inimene saaks elada linnas võimalikult stressivabalt.

 

Näitame rohelist tuld hoolivale perekonnale!

Tagame võrdsed õigused ühiskonnakorralduses. 

Võitleme selle nimel, et iga pere käekäik oleks võimalikult õnnelik, turvaline ja kindlustatud.

Me vaatame tulevikku ja ei karda läbi viia vajalikke muudatusi avalikus ruumis, hariduskorralduses, transpordiühendustes, sotsiaaltoetustes ja -teenustes. 

Vähendame lähedaste koormust omastehooldusel ja pakume inimväärseid võimalusi päevahoidudeks nii lastele kui erihoolt vajavatele täiskasvanutele ja eakatele.

Loome kogukonnaprojekte, mis soodustavad eri vanuses inimeste koostööd ja vähendavad põlvkondade vahelist lõhet.

 

Näitame rohelist tuld maailmatasemel haridusele!

Tagame tasuta lasteaiakohad kõigile Tartus elavatele peredele.  

Hoiame laste ja noorte vaimset tervist. Tagame koolipsühholoogidele väärilise töökeskkonna. Soodustame psühholoogide pikaajalist tööstaaži ühes koolis.

Tõstame noorte teadlikkust rahast ja majandusest.

Põhikoolis peavad tunnid peavad algama pärast kella 9. Teadusuuringud on näidanud selle kasu nii laste tervisele kui ka õppimisvõimele.

Suurendame keskkonnahariduse ja õuesõppe osakaalu. Toome tagasi kooliaiad ja võimaldame neid kasutada õppetöös.

Toetame laste suvelaagreid vähekindlustatud peredele. 

Soodustame võimalusi lastehoidude korraldamiseks tööandjate juures.

 

Näitame rohelist tuld tugevale tervisele!

Toetame laste- ja noorte spordiklubisid. Tagame igale koolilapsele ühe tasuta sportliku huviringi.

Toetame lasteasutuste toitlustuses kohalikule mahetoidule üleminekut. Lastele tuleb anda võimalus süüa kvaliteetset, tasakaalustatud kodumaist toitu, suunates neid eemale eeltöödeldud rasva- ja suhkrurikastest valikutest.

Toetame alkohoolikute ja uimastisõltlaste ravi ning rehabiliteerimist ühiskonnaliikmena. Propageerime abistavat, mitte karistavat uimastipoliitikat kui mõtteviisi.

Toetame uute taliujumiskohtade ja rannasaunade rajamist, et tugevdada rahvatervist ja edendada kogukondade omavahelist suhtlust.

Nutikalt planeeritud rohealad toetavad linnarahva tervist, sest värskes õhus liikumine on oluline osa tervislikust eluviisist. Rohelised tagavad, et Tartus on piisaval hulgal rohealasid, kus on meeldiv jalutada ning keha ja vaimu värskendada. 

Rajame uusi vabaõhu spordi- ja mänguväljakuid ning välijõusaale. Igas linnaosas peab olema võimalik vabas õhus terve perega sportida. 

 

Näitame rohelist tuld autovabadusele!

Loome jalgratturitele ja teistele kergliiklusvahenditele sidusa ja linnaosasid ühendava võrgustiku, mis on turvaline ja aastaringselt hooldatud.

Kindlustame selle, et terves linnas leiduks rohkem turvalisi ja mugavaid jalgrattahoidlaid ja parkimispunkte. Laiendame jalgrataste laenutuspunkte, et laenutussüsteem oleks senisest mugavam.

Vähendame autoliiklust kesklinnas, soodustame ühistransporti ja kergliiklust.

Teeme Tartust elamisväärse linna, mille ühistranspordi süsteem ja marsruudid käivad ajaga kaasas. 

Teeme “Pargi ja Sõida” süsteemi tõhusamaks, et vähendada autode hulka linnas.

Võtame selge suuna sisepõlemismootoritega autodest vabama linna saavutamiseks. 

Lähme ühistranspordis täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele.

 

Näitame rohelist tuld hoolivale ühiskonnale!

Teeme teavitustööd ja parandame vaimse tervise teenuste kättesaadavust, et takistada ja ennetada perevägivalda.

Tagame, et Tartus on piisavalt palju professionaalsel tasemel vaimse tervise nõustajaid, kelle teenus on kõigile kättesaadav.

Avaldame protesti nende omavalitsuste kohta Euroopa Liidus, kes on vastu võtnud "homovaba" piirkonna staatuse.

Tahame, et Tartu liituks Vikerkaarelinnade Võrgustikuga (Rainbow Cities Network), et üheskoos inimeste teadlikkust tõsta vähemuste olemasolust ja probleemidest.

Kindlustame loomade varjupaikade rahastatuse, et loomad saaksid seal elada, mitte surma oodata.

 

Näitame rohelist tuld ettevõtlusele!

Muudame Tartu esimeseks süsinikuneutraalseks linnaks Eestis. 

Mõttetööstus ei saasta! Näitame rohelist tuld mõttetööstusele ja tagame, et Tartu linn on sobiv keskkond teadmismahukale ettevõtlusele, digitaliseerimisele,  loomeettevõtlusele ning ülikoolide lõpetajad soovivad end teostada Tartus. Meie pikem eesmärk on kujundada Tartu roheparadiisiks, mis pakub elamisväärset ja atraktiivset keskkonda globaalsest kliimakriisist hoolimata.

Toetame linnaelanike projekte, mille eesmärk on taastuvenergia kasutusele võtmine ja süsinikuneutraalse saavutamine.

Toetame vastutustundlikke, kestlikke ja eetilisi ettevõtteid.

Tagame igale rajatavale või tegutsevale tootmisettevõttele keskkonnamõju hindamise koos asukoha-alternatiivide kaalumisega. Elukeskkonna seisund ei tohi halveneda kellegi ärihuvidest lähtuvalt ega ole ka avalike vahendite kokkuhoidmise koht.

Lülitame kõik linnale kuuluvad ametiasutused ja avaliku kasutusega hooned 100% taastuvenergiale.

Toetame hoonete fassaadide korrastamist ja energiasäästlikumaks muutmist. 

Toetame kortermajade, kaubanduskeskuste ja ärimajade katustele päikesepaneelide paigaldamist.

Loome taristu pistikhübriid-, elektri- ja vesinikusõidukitele akude laadimiseks ja vesinikkütuse tankimiseks. Loome korteriühistutele võimaluse rajada majade juurde laadimisjaamu.  

Toome kokku iduettevõtluse ja aktivismi eesliini. Selleks algatame regulaarse targa linna häkatoni, kuhu kutsume linna koostööpartnerid, vabaühendused ja aktivistid leidma koos tehnoloogilisi ja innovaatilisi lahendusi põletavatele probleemidele. Selleks teeme koostööd idufirmade, ülikoolide ja teadusmahuka ettevõtluse arendamise organisatsioonidega.

Koostöös riigiga toetame eetilist ja vastutustundlikku ettevõtlust. Üheks meetmeks on vähendada mahetoidu käibemaksu 9 protsendini.

Toetame projekte, mis edendavad ring-, taas- ja uuskasutust.

Vähendame toidu raiskamist. Arendame välja kasutajasõbraliku süsteemi, mis aitab toiduga tegelevatel ettevõtetel annetada toitu abivajajatele. Linn kannab vastutust jagatava toidu ohutuse ja annetatava toidu lisakulude kandmise eest. Recent responses