Tartu KOV programm

ERAKOND EESTIMAA ROHELISED
KOV2021 PROGRAMM – TARTU PIIRKOND

Näitame rohelist tuld Rohelisele Tartule!

Rohelised kujundavad Tartust mitmekülgse, kaasaegse ja elanikke kaasava linna, mis on nutikate lahendustega eeskujuks kogu maailmale. 

Kui soovid olla osa Tartu Rohepöördest, siis anna oma hääl kuni 16. oktoober kell 20:00 www.valimised.ee keskkonnas või omale meelepärases valimisjaoskonnas. 17. oktoobril saad valida vaid jaoskonnas.

  • Toome tagasi elurikkuse Tartu rohealadele ja parkidesse.  Kaitseme linnaloodust.
  • Muudame Tartu linnaks, kus on mugav autovabalt elada. Arendame ühistransporti (sh trammi), rohevööndeid ja jalgrattateede võrgustikku. Teeme kõik endast oleneva selleks, et vähendada kesklinna autoliikluse põhjustatud saastekoormust.
  • Kaasame elanikke linna juhtimisse, anname rahvaalgatustele suurema mõju.
  • Edendame võrdõiguslikkust. Tagame Tartu elanikele ja külalistele turvatunde.
  • Hoolime linlaste tervisest.  Toetame lasteasutuste üleminekut mahetoidule, soodustame huvi- ja sporditegevusi, oleme valmis ohjama pandeemiat.
  • Kasutame ja tutvustame ringmajanduse võimalusi.

Teeme Keskpargi korda. Keskpark peab olema mitmekesine ja kutsuv paik, kus on meeldiv puhata, õppida ja aktiivselt aega veeta.

Ehitame Tartusse kultuurikeskuse, mis ei vaja oluliste rohealade hävitamist. Kultuurikeskuse asukohaks on sobivamaid alternative kui südalinna asendamatu roheala.

https://www.facebook.com/tartumaa.rohelised

Näitame rohelist tuld heale elukeskkonnale!

Keskkonna jätkusuutlikkus peab olema lähtepunktiks mistahes poliitiliste otsuste langetamisel. Kogu Eesti, sh ka Tartu linna keskkonna hea seisund on meie kõige suurem ja väärtuslikum ressurss.

Looduslik mitmekesisus on meie majandusliku heaolu garantiiks.

Selleks, et tuua elurikkus tagasi Tartu kesklinna parkidesse, soodustame puhke- ja kooskäimise alade laialdasemat väljaehitamist ja korralikku hooldamist.

Suurendame mitmetasandilist haljastust, et leevendada kuumalainete ja üleujutuste mõju linnas ning hoida linna õhk puhtana. Tagame rohevõrgustiku sidususe. Arendame rohealasid kutsuvamaks, inimsõbralikumaks ja liigirikkust toetavamaks.

Arendame välja sinivõrgustiku veekogude taastamisel kasutame looduspõhiseid lahendusi. Kasutame sademevett kui ressurssi nii hoonestuses kui haljastuses.

Toetame linnaelanike ühistööna loodavaid rohealasid. Toetame hoovide haljastamist ja kohalike haljastusseltside loomist. 

Niidame haljasalasid kord aastas. See võimaldab niidutaimedel lõpuni õitseda ning õistaimede mitmekesisusest sõltuvail kooslustel säilida ka järgmisel aastal. 

Vanad taimesordid saavad erilist tähelepanu seemned ei pea olema suurfirmade monopol. 

Lõpetame pestitsiidide kasutamise omavalitsuse haljasaladel. Toome haljasaladele igal kevadel multši, et tõrjuda umbrohtu keskkonda ja linnarahva tervist kahjustamata.

 

Näitame rohelist tuld hoolivale omavalitsusele!

Juhime Tartut läbipaistvalt, kaasavalt ja ambitsioonikalt. Meie eesmärk on pakkuda kõigile tartlastele võimalikult tervet ja vaheldusrikast elu!

Äratame elule ununenud kaasamiskava ja viime selle päriselt ellu. Sellega viime Tartu kõiki võrdselt kaasava kogukonnapoliitika rajale, kus on määravaks jõuks linnaelanikud ja eksperdid sõltumata nende poliitilisest eelistusest.

Meil on nulltolerants korruptsiooni, üleliigse salastamise ja rohepesu vastu. Rahval on õigus teada, kuidas nende linna juhitakse.

Kultuurikeskusest peab saama tõeline kogukonnakeskus, mille haldamise delegeerib linn vähemalt 50% ulatuses loomeühendustele, asumiseltsidele ja teistele kogukonnaorganisatsioonidele. Tagame, et keskuse edendatav kultuur on avatud uuendustele väljastpoolt kohalikku kultuurivälja.

Meie juhitud Tartu teeb ainult selliseid hankeid, mis aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge ja saavutada kliimaeesmärke. 

Targas linnas on info lihtsasti kättesaadav ja taaskasutatav. Kujundame linna ja allasutuste tehnotaristu vastavaks tänapäevastele info taaskasutuse põhimõtetele. Omavalitsuse toodetud info ja tellitud tarkvara peavad võimaldama rist- ja taaskasutust nagu näeb ette avaandmete ja digitaalse riigivara regulatsioon. Vaid nii saame elavdada innovatsiooni, koostööd erasektori ja avalikkusega.  Muudame linna infosüsteemi dünaamilisemaks, tõrkekindlamaks ja avatuks uuendustele.

Linn peab olema oma toimetustes läbipaistev ja kaasav. Muudame koostöös vabasektoriga teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamise läbipaistvamaks, loome lobitegevuse registri, deklareerime linnaasutuste sotsiaalmeedia kontod ning paneme paika neis suhtlemise korra. 

Tagame, et linlaste võimalused osaleda otsustamises ei hakka sõltuma nende digitehnoloogia kasutamise oskustest või kommertsplatvormide kasutamisest. 

Muudame kogu linna mugavalt ligipääsetavaks nii lastekärudega kui ka liikumise abivahenditega liikujatele (näiteks kõnniraami, rulaatori või ratastooli kasutajatele). Parandame avalike hoonete ligipääsetavust liikumisraskustega inimestele ja toetame ettevõtteid, kes soovivad teha sama.

Tagame, et linnas on piisavas koguses üldkasutatavaid ja puudega inimestele ligipääsetavaid sooeristuseta tualette.

Toetame masstarbimise vähendamist. Suuri kaubanduskeskusi pole juurde vaja ehitada ning olemasolevate laiendamisele tuleb panna piirid. Toetame kohalikke väikeettevõtjaid ja turgudel kauplejaid, kes vahendavad kaupa otse tootjalt tarbijale.

Rajame avalikud veekraanid üle linna, et vähendada pudelivee tarbimisega seotud negatiivset keskkonna- ja tervisemõju.

Keelame suurüritustel ühekordsete plastnõude kasutamise (v.a plastkõrred, mis on vajalikud erivajadustega inimestele).

Töötame välja tõhusama tegevuskava müra-, õhu- ja valgusreostuse vähendamiseks, et iga inimene saaks elada linnas võimalikult stressivabalt.

 

Näitame rohelist tuld hoolivale perekonnale!

Tagame võrdsed õigused ühiskonnakorralduses. 

Võitleme selle nimel, et iga pere käekäik oleks võimalikult õnnelik, turvaline ja kindlustatud.

Me vaatame tulevikku ja ei karda läbi viia vajalikke muudatusi avalikus ruumis, hariduskorralduses, transpordiühendustes, sotsiaaltoetustes ja -teenustes. 

Vähendame lähedaste koormust omastehooldusel ja pakume inimväärseid võimalusi päevahoidudeks nii lastele kui erihoolt vajavatele täiskasvanutele ja eakatele.

Loome kogukonnaprojekte, mis soodustavad eri vanuses inimeste koostööd ja vähendavad põlvkondade vahelist lõhet.

 

Näitame rohelist tuld maailmatasemel haridusele!

Tagame tasuta lasteaiakohad kõigile Tartus elavatele peredele.  

Hoiame laste ja noorte vaimset tervist. Tagame koolipsühholoogidele väärilise töökeskkonna. Soodustame psühholoogide pikaajalist tööstaaži ühes koolis.

Tõstame noorte teadlikkust rahast ja majandusest.

Põhikoolis peavad tunnid peavad algama pärast kella 9. Teadusuuringud on näidanud selle kasu nii laste tervisele kui ka õppimisvõimele.

Suurendame keskkonnahariduse ja õuesõppe osakaalu. Toome tagasi kooliaiad ja võimaldame neid kasutada õppetöös.

Toetame laste suvelaagreid vähekindlustatud peredele. 

Soodustame võimalusi lastehoidude korraldamiseks tööandjate juures.

 

Näitame rohelist tuld tugevale tervisele!

Toetame laste- ja noorte spordiklubisid. Tagame igale koolilapsele ühe tasuta sportliku huviringi.

Toetame lasteasutuste toitlustuses kohalikule mahetoidule üleminekut. Lastele tuleb anda võimalus süüa kvaliteetset, tasakaalustatud kodumaist toitu, suunates neid eemale eeltöödeldud rasva- ja suhkrurikastest valikutest.

Toetame alkohoolikute ja uimastisõltlaste ravi ning rehabiliteerimist ühiskonnaliikmena. Propageerime abistavat, mitte karistavat uimastipoliitikat kui mõtteviisi.

Toetame uute taliujumiskohtade ja rannasaunade rajamist, et tugevdada rahvatervist ja edendada kogukondade omavahelist suhtlust.

Nutikalt planeeritud rohealad toetavad linnarahva tervist, sest värskes õhus liikumine on oluline osa tervislikust eluviisist. Rohelised tagavad, et Tartus on piisaval hulgal rohealasid, kus on meeldiv jalutada ning keha ja vaimu värskendada. 

Rajame uusi vabaõhu spordi- ja mänguväljakuid ning välijõusaale. Igas linnaosas peab olema võimalik vabas õhus terve perega sportida. 

 

Näitame rohelist tuld autovabadusele!

Loome jalgratturitele ja teistele kergliiklusvahenditele sidusa ja linnaosasid ühendava võrgustiku, mis on turvaline ja aastaringselt hooldatud.

Kindlustame selle, et terves linnas leiduks rohkem turvalisi ja mugavaid jalgrattahoidlaid ja parkimispunkte. Laiendame jalgrataste laenutuspunkte, et laenutussüsteem oleks senisest mugavam.

Vähendame autoliiklust kesklinnas, soodustame ühistransporti ja kergliiklust.

Teeme Tartust elamisväärse linna, mille ühistranspordi süsteem ja marsruudid käivad ajaga kaasas. 

Teeme “Pargi ja Sõida” süsteemi tõhusamaks, et vähendada autode hulka linnas.

Võtame selge suuna sisepõlemismootoritega autodest vabama linna saavutamiseks. 

Lähme ühistranspordis täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele.

 

Näitame rohelist tuld hoolivale ühiskonnale!

Teeme teavitustööd ja parandame vaimse tervise teenuste kättesaadavust, et takistada ja ennetada perevägivalda.

Tagame, et Tartus on piisavalt palju professionaalsel tasemel vaimse tervise nõustajaid, kelle teenus on kõigile kättesaadav.

Avaldame protesti nende omavalitsuste kohta Euroopa Liidus, kes on vastu võtnud "homovaba" piirkonna staatuse.

Tahame, et Tartu liituks Vikerkaarelinnade Võrgustikuga (Rainbow Cities Network), et üheskoos inimeste teadlikkust tõsta vähemuste olemasolust ja probleemidest.

Kindlustame loomade varjupaikade rahastatuse, et loomad saaksid seal elada, mitte surma oodata.

 

Näitame rohelist tuld ettevõtlusele!

Muudame Tartu esimeseks süsinikuneutraalseks linnaks Eestis. 

Mõttetööstus ei saasta! Näitame rohelist tuld mõttetööstusele ja tagame, et Tartu linn on sobiv keskkond teadmismahukale ettevõtlusele, digitaliseerimisele,  loomeettevõtlusele ning ülikoolide lõpetajad soovivad end teostada Tartus. Meie pikem eesmärk on kujundada Tartu roheparadiisiks, mis pakub elamisväärset ja atraktiivset keskkonda globaalsest kliimakriisist hoolimata.

Toetame linnaelanike projekte, mille eesmärk on taastuvenergia kasutusele võtmine ja süsinikuneutraalse saavutamine.

Toetame vastutustundlikke, kestlikke ja eetilisi ettevõtteid.

Tagame igale rajatavale või tegutsevale tootmisettevõttele keskkonnamõju hindamise koos asukoha-alternatiivide kaalumisega. Elukeskkonna seisund ei tohi halveneda kellegi ärihuvidest lähtuvalt ega ole ka avalike vahendite kokkuhoidmise koht.

Lülitame kõik linnale kuuluvad ametiasutused ja avaliku kasutusega hooned 100% taastuvenergiale.

Toetame hoonete fassaadide korrastamist ja energiasäästlikumaks muutmist. 

Toetame kortermajade, kaubanduskeskuste ja ärimajade katustele päikesepaneelide paigaldamist.

Loome taristu pistikhübriid-, elektri- ja vesinikusõidukitele akude laadimiseks ja vesinikkütuse tankimiseks. Loome korteriühistutele võimaluse rajada majade juurde laadimisjaamu.  

Toome kokku iduettevõtluse ja aktivismi eesliini. Selleks algatame regulaarse targa linna häkatoni, kuhu kutsume linna koostööpartnerid, vabaühendused ja aktivistid leidma koos tehnoloogilisi ja innovaatilisi lahendusi põletavatele probleemidele. Selleks teeme koostööd idufirmade, ülikoolide ja teadusmahuka ettevõtluse arendamise organisatsioonidega.

Koostöös riigiga toetame eetilist ja vastutustundlikku ettevõtlust. Üheks meetmeks on vähendada mahetoidu käibemaksu 9 protsendini.

Toetame projekte, mis edendavad ring-, taas- ja uuskasutust.

Vähendame toidu raiskamist. Arendame välja kasutajasõbraliku süsteemi, mis aitab toiduga tegelevatel ettevõtetel annetada toitu abivajajatele. Linn kannab vastutust jagatava toidu ohutuse ja annetatava toidu lisakulude kandmise eest. 

 

  352 Johanna-Maria Tõugu Üliõpilane +3725083887 | Vanemuise
64-20, 50410 | [email protected] | https://www.facebook.com/tougu/ |
https://twitter.com/JohannaTougu |

Tartu on tudengilinn ja Tartu juhtimises peab olema tudengite hääl! Heast keskkonnast algab kõik: edukas majandus, hea elukvaliteet ja rõõmsad inimesed. Sellepärast olen just keskkonna seadnud kõige tähtsamaks eesmärgiks, mida pidada silmas kõikide otsuste tegemisel. Sest tervest keskkonnast sünnib terve maailm!


  353 Ott Kiens Arst-õppejõud, SA Tartu Ülikooli Kliinikum [email protected] |


  354 Sergei Dolgov Üliõpilane, Tartu Ülikool [email protected] |


  355 Anneli Vilbaste Lastehoiu muusikaõpetaja, töövõimetuspensionär, Linda 2, Tartu, 50106 | [email protected] |


  356 Elsa Joanna Jukola Üliõpilane +37258236524 | 50603 | [email protected] | https://www.facebook.com/elsa.jukola/ |


  357 Polina Degtjarenko Tartu Ülikool, teadur +37253420729 |  [email protected] |


  358 Anti Einpaul FIE, koolitaja +3725106176 | Kaare 4a, Tartu | [email protected] | https://www.facebook.com/anti.einpaul.7 |

Koolis olen õppinud dirigeerimist, psühholoogiat ja riigihaldust. Eluülikool on õpetanud ürituste korraldamist ja ettevõtlust. Koolitan õpetajaid ja lapsevanemaid kasutama paremaid suhtlemisoskusi ja korraldan startup ettevõtte Tip-Tap tööd.


  359 Marko Kaasik Tartu Ülikool, õhusaaste modelleerimise kaasprofessor +3725206174 | Aardla 120-61, Tartu linn, 50415 | [email protected] | https://www.facebook.com/marko.kaasik.9 |

Olen 55 aastane doktorikraadiga keskkonnateadlane, füüsik. Töötan Tartu ülikoolis õhusaaste modelleerimise kaasprofessorina. Olen Erakond Eestimaa Rohelised liige alates selle asutamisest 2006.a. ja juhatuse liige alates 2012.a. Olen olnud kahel korral, kokku 4 aastat, erakonna aseesimees. Minu töövaldkonnaks Eestimaa Roheliste juhatuses on rahvusvaheline suhtlus, õhusaaste ja kliima küsimused. Esindan progressiivset maailmavaadet, mis konservatiivsusele vastandudes on avatud tehnilise ja sotsiaalse arenguga kaasnevatele uuendustele. Samas oskan rahulikult suhelda kõigi, ka äärmuslike vaadetega inimestega, püüdes mõista nende maailmapildi kujunemise põhjusi. Ma ei jaga majandusliberaalseid vaateid ning arvan, et globaalkapitalile tuleb seada palju rohkem piiranguid, kaitsmaks elukeskkonda ja vähendamaks inimeste majanduslikku ebavõrdsust.


  360 Arje Dubrovenski üliõpilane +3725229347 | Mõisavahe 6-14, Tartu linn 50707 | [email protected] | https://facebook.com/ArjeDubrovenski |


  361 Helena Varjas Õpilane  | [email protected] | https://www.facebook.com/helena.varjas.3/ |

Olles ise alles gümnasist, sobin esindama noorte huve ja nende õiguste eest seisma. Ma ei karda mõelda kastist välja ning väljendan oma värskeid ideid julgelt. Olen hooliv ja väärtustan kõiki inimesi võrdselt. Noortele jääb tulevik!


  362 Juhan Javoiš Tartu Ülikool, teadur [email protected] |


  363 Jüri Ginter vabakutseline pensionär +37256663101 | [email protected] | https://www.facebook.com/juri.ginter |


  364 Laila Kaasik Bioloogia magistrant (üliõpilane) +37253080185 | Aardla 120-61, Tartu, Tartumaa, 50415 | [email protected] |
https://www.facebook.com/laila.kaasik/ | https://twitter.com/laila3145 |


  365 Jane Lööndre Ülenurme muusikakool +37256688247 | Jaama 185-27, Tartu linn | [email protected] |

Hariduselt muusikaõpetaja. Inimesena vaba hingega rändaja. Pean tähtsaks inimeste vabadust mistahes valikute tegemisel elus. Aktuaalseks näiteks oleks praegune inimeste nurka ajamine Covidi tõendi nõudega. On ebanormaalne, kui kaugele on hirmatamise taktikaga mindud. Olen rassismi, natsionaalsotsialismi ja kõikvõimalike vähemuste vaenamise tuline vastane. Seisan looduse ja loomade eest. Farmiloomade ja -lindude pidamine peab muutuma humaansemaks! Pean vajalikuks propageerida taimetoitlust, sest usun et toiduks kasvatatavate põllumajandusloomade arvu vähendamine parandab lisaks kliimaolukorrale ka meie tervist. Terviseteemad, sport ja liikumine peaksid huvitama igat üksikisikut meie riigis. Üldiselt kutsuksin inimesi üles skeptilisemalt suhtuma peavoolu meedia vahendusel saadavasse infosse ja propagandasse. Soovin et inimesed kasutaksid tõhusamalt ära oma mõtteaparaadi potentsiaali. Ära usu kõike pimesi ja ära allu alandlikult kõrgemal astmel olevate inimeste poolt antud korraldustele, kui need on vastuolus SINU põhimõtetega! Sul on selleks õigus! Vali vabadus!


  366 Martin Leek Üliõpilane  | [email protected] |


  367 Lea Kuusik pensionär Metsasarve tee ⅓-3 Lohkva küla, Luunja vald, Tartu mk | [email protected] |


  368 Kristjan Maasalu puudub +37256460209 | [email protected]https://www.facebook.com/kristjan.maasalu.7/ |

Mulle pakub huvi vihaste vastasseisude vahust olulise kulla välja sõelumine ja meie kõigi panusele keskkonnaalastes arutelules struktuuri ning eesmärgi andmine.


  369 Diana Ostrat Digiturunduse ja sisuloome spetsialist +37256652297 | Kolde 19a Tartu 50109 | [email protected] |
https://www.facebook.com/Mithgariel/ |

40 aastat vana. Mittebinaarne, aseksuaalne ja samas panseksuaalne. Eluaeg "imelik" olnud - karvane, hipi, teinud teatrit ja filmi. Nüüd tegelen juba aastaid rollimänguga (LARP). Armastan loomi (kodus on koer ja 4 kassi) ja loodust (hobikorras loodusfotograaf), rohelust pole kunagi liiga palju. Erivajadustega ja üritan ka sellel rindel häält teha. Vahel jaksan, vahel ei jaksa. "Imelikke" sõpru on ka - üle kogu maailma, nii et uudised selle kohta, mis mujal ühes või teises valdkonnas toimub, tulevad koju kätte ajalehte lugemata. Natuke kirjanik, natuke käsitööline. Nagu ühe sõbra vanematele ta sünni juures öeldi, et "ta hakkab teil veel ühiskonda häirima". Mina häirin ka. Ei saa teistmoodi, sest ma tahan olla lihtsalt mina ja et kõik inimesed saaksid olla nemad ise - ainult mitte kurjad ja teistele liiga teha. Siis ma saan ka kurjaks ja teen kõvemat häält. Nii vist ongi. Ja ma ei oska lühidalt asjadest rääkida. Otse küll.


  370 Maris Pedaja Puudub allkirjastamise hetkel +37253483661 | Kivi 40a-9 | [email protected] | https://www.facebook.com/maris.pedaja/ |

Kandideerin Roheliste nimekirjas, kuna soovin mitmekesistada hääli Tartu Linnavolikogus. Olen erialalt keskkonnaspetsialist ja sotsiaalteadlane; mõistan, et sotsiaalsed ja ökoloogilised probleemid ei sünni mitte vaakumis, vaid on paratamatult omavahel seotud. Niisiis tuleb ka üha ägestuvamate kliimamuredega võitlemisel seada fookusesse tugevad isemajandavad kogukonnad, milles on märksõnadeks võrdõiguslikkus, hoolimine ja kaasamine. Minu visioon kestlikust ja inimsõbralikust Tartust ongi kogukonnapõhisus, kus on piisavalt ruumi kodukohvikutele, jalgrattateedele ja elurikastele rohealadele. Tartut iseloomustavad veel kogukonnaaiad, mugav ühistranspordivõrgustik, süsinikuneutraalsus, plastikuvabadus, ringmajandus, puhas õhk ja hea tervis. Väärtustan kõrgelt kultuuri ja kvaliteetharidust ning seisan selle eest, et Tartu saaks ka tulevikus kanda heade (rohe-)mõtete linna tiitlit, olles eesrindlik innovaatiliste ideede eestvedaja. Olen pälvinud poliitika- ja meediakraadi Rostocki ülikoolist (BA) ning lõpetanud keskkonna ja jätkusuutlikkuse eriala Lundi ülikoolis (MSc). Lisaks olen täiendanud end Bergeni ja Aarhuse ülikoolides vahetusüliõpilasena.


  371 Kaia Solnik vabatahtlik aednik ja roheaktivist +3725246844 | [email protected] | https://www.facebook.com/kaia.solnik |

Olen täitsa roheline. Võtsin eesmärgiks teha planeedile võimalikult palju kasu ning sellest lähtun ka igat otsust vastu võttes. Iga jääde om ressurss ja usun ka poliitika õitsemispotentsiaali.


  372 Märt Põder vabakutseline +37255643754 | [email protected] | https://facebook.com/boamaod | https://twitter.com/trtram |


  373 Caroline Hubsch Agentuuritöötaja [email protected] | https://www.facebook.com/caroline.hubsch/ |

Olen Caroline, välismaalane, kes mõned aastad tagasi tudengina Tartusse tuli ja kuidagi siia jäi. Poliitika oli mulle juba koduriikides (Saksamaal ja Prantsusmaal) oluline – seega ei ole nii suur üllatus, et mind ka nüüd huvitab, mis Eestis ning eriti Tartus toimub. Sealjuures mängib sotsiaalne õiglus minu jaoks väga suurt rolli – ja kes ei tahaks elada kohas, kus on kõigil hea ja turvaline, sõltumata sellest, milline inimene välja näeb, kust ta pärit on ning keda ta armastab? Usun, et poliitika abil saab maailma paremaks muuta nii inimeste kui ka meie planeedi jaoks – tulevik on roheline ja mul on hea meel sellest osa saada.


  374 Eve Roots Pensionär [email protected] | 

  375 Kaido Kallavus Kolmeraudne Oü, Konstruktor-tehnoloog +3725581340 | Pärna 21a-20, Tartu, 50604 | [email protected] |
https://www.facebook.com/turgi.mahvia/ |


  376 Triin Kelder Rapo OÜ juhataja +37256981222 | 51011 | [email protected] |

Omandasin kõrghariduse Eesti Maaülikoolis parimate õppejõudude juhendamisel, kes sütitasid minus veelgi tugevamalt looduse hoidmise ja kaitsmise leegi. Tunnen suurt muret meie kõigi planeedi heaolu pärast. Ei ole olemas planeet „B“! Sellepärast astusin ma ka Roheliste ridadesse, kuna selles erakonnas on võimalik kasvõi tibusammudega liikuda parema ja puhtama elukvaliteedi suunas. Kõik algab ju esimesest sammust, kasvõi tibatillukesest!


  377 Ahti Männik Scanwaste OÜ, sorteerija [email protected] |https://www.facebook.com/ahti.mannik |


  378 Mihkel Teemaa Vabakutseline graafiline disainer, promootor ja õppejõud Kõrgema Kunstikooli Pallase meediadisaini osakonnas Kunstikooli P [email protected] |

Olen erialalt meediadisainer, mis tähendab, et minu päevatöö hõlmab enamasti graafilist disaini, loovjuhtimist ja kommunikatsioonistrateegiate välja mõtlemist. Lisaks sellele annan loenguid Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas teemadel loovmõtlemine ja kunstinäituse praktika.


  379 Mattias Pilv Enics Eesti AS, testiinsener +37255678104 | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Anne tn 1-57 | [email protected] |

Metsa poole mehhatroonik. Tööst vabal ajal meeldib perega aega veeta looduses. Hobideks on orienteerumine, rattasõit ja 3D printimine. Pean tähtsaks roheluse rohkust linnades, sest see vähendab müra, loob mitmekesisema keskkonna ja alandab välisõhu temperatuuri.


  380 Rosilli Tamm pensionär +3725270126 | 


  381 Alo Kaasik üliõpilane [email protected] |


  382 Tambet Krinal Komponent OÜ, juhatuse liige [email protected] |


  383 Raul Kübarsepp Eestimaa Looduse Fond, kommunikatsiooniekspert | +37256666565 | Kastani 17-10, Tartu linn | [email protected] | Facebook | Linkdin | 

Mille eest KOV2021 seisan:

1. Puhas elukeskkond
- Rohkem haljasalasid ja liikumisvõimalusi linnaruumi.

2. Puhas energia
- Tartu energia peaks tulema 100% taastuvast energiast ning energiatootmine peaks olema rohkem hajutatud.

3. Arvuti- ja mobiilimängude ning espordi klastri arendamine Tartus
- Ühe tegevusena näen orienteerumismängude ja espordi ühendamist linnaruumis.

4. Jalgrattateedevõrgustiku arendamine
- Neid ei ole kunagi liialt palju 🙂


  384 Teet Toome Tartu Ülikool, orientalistkakeskuse raamatukoguhoidja
[email protected] |

Olen tegelenud palju vanade tekstide ja neis sisalduva iidse tarkusega. Enamus inimkonna vaimsest pärandist kõneleb tasakaalust nii inimese sees kui tema ümber, inimese kooskõlast loodusega. Kahjuks on viimasel ajal see mõistmine kaotsi läinud, ning esile on kerkinud kõike hävitav ahnuse ja saamahimu ideoloogia. Meil ei jää muud üle, kui taas avastada mõtlemine, mis ei soosi hävingut vaid tasakaalu.


  385 Ave Mets Tartu Ülikool, teadur +37256854926 | Väike kaar 84-15 | [email protected] | https://www.facebook.com/ave.mets/ |


  386 Priit Truusalu Kernel AS, nõukogu esimees [email protected] |

Kommenteerimiseks logi sisse


Hiljutised vastused