Virgo Kruve

25rk
Rakvere linnavolikogu kandidaadid 17. oktoobri valimistel on 211 Katri Kaldaru ja 212 Virgo Kruve. Linnapea kandidaat Mart Viisitamm.

Rakvere KOV 2021

Erakonna Eestimaa Rohelised valimisprogramm Rakvere linnavolikogu valimisel.

Programm avalikustatakse osade kaupa:
rahavabad lubadused 16. septembril,
tulude osa 23. septembril ja
kulude osa 30. septembril.

Rahavabad lubadused

1. Raierahu linnametsas 3 aastase perioodiga. 2021. aasta kevadeks raiuti linnametsast okaspuupalki 30 tihumeetrit(tm), okaspaberipuud 60 tm, okasküttepuud 120 tm ja metsakuiva okaspuupalki 150 tm(6.04.2021 hankemenetlus „Metsamaterjal”). 2020. aasta lisaeelarvega teeniti metsamajandusega (rida 04220) esialgselt kavandatust 28266 eurot rohkem, kokku 34066 eurot.
Volikogu otsusega piirata linnavalitsuse raieõigust linnametsas, et see ei ületaks 4 aasta jooksul 2021. aasta raiekoguseid, mille hulka on arvestatud tormimurd ja harvendusraie. Müügist saadud tulust eraldada vahendid puidukahjurite püünistele ja lindude pesakaastidele, et ennetada kuuskede kuivamist.
2. Kasutame munitsipaalmetsades ainult püsimetsanduse võtteid. Linna territooriumilt iga raieõigusega langetatud puu asemele istutada 2 lehtpuud linnametsa.
3. Muutus linna juhtimises: linnapea ja abilinnapeade usaldushääletus iga 12 kuu järel, et hinnata tööga toimetulekut ja probleemide ilmnemisel reageerida. Valimine vähemalt 2 kandidaadi vahel, poolthäälte enamusega.
4. Selgitame otsuseid ja tegevusi lihtsas keeles. Parandame ka digitaalset ligipääsetavust.
5. Nõuame keskkonnahoidlikke riigihankeid. Soovitame KOVi allasutustes, hangetes ja taristuprojektides kasutada ringlussevõtuks sobivaid materjale.
6. Pooldame kaasavat eelarvet. Kaasame kohalikke elanikke otsustesse, mis puudutavad nende kodu piirkonda. Muudame omavalitsuse rahakasutuse täielikult läbipaistvaks.
7. Palkame inimesi teadmiste alusel. Omavalitsuse allasutuste ja ettevõtete juhtimisel värvata inimesi tööle nende kompetentsi, mitte poliitilise kuuluvuse alusel. Valimine vähemalt 2 kandidaadi vahel.

Tulude lubadused

8. Linna tulubaasi muutmine läbi laenude võtmise lõpetamise. Rahalised vahendid eelarvelisteks investeeringuteks saadakse edaspidi läbi võlakirjade emiteerimise kooskõlas Väärtpaberituru seadusega. Finantsinspektsiooni andmetel oli 31.12.2020 seisuga hoiustena 23,9 miljardit eurot. Tegemist on madala tootlusega ja enamasti välismaiste omanikega pankades oleva rahaga.
Omavalitsuse võlakirja saaks osta ka eraisik(tekitab erainvestoreid) ja see laiendaks raha tähtajalise hoidmise võimalusi suurema tootlusega varadele kui tähtajaline hoius. Rakvere finantskulud 2020. aastal olid 151 050 eurot(22.04.2020 lisaeelarve määrus nr 6 rida 65)
9. Linna tulude suurendamine läbi reklaamimaksu kehtestamise. Eesmärk on vähendada tarbimisele kutsuvat infot linnaruumis. Linnavolikogu määrusega kehtestada välireklaami paigaldamise eeskiri, millega kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale. Kehtestada määrusega tasumäärad ja välireklaami nõuete rikkumise tagajärjed. Täidab linnavalitsus. Reklaamimaks peab ületama linna reklaamikulu, mis oli 141000 eurot 2020. aastal.

Kulude lubadused

10. Tasuta linnatransport kõigile linnakodanikele. Kui sellele on seadustest tulenevaid takistusi, siis muuta peatuste asukohti ja liinivõrku ning jääda linna piiridesse. Et autokasutus ei kasvaks ja hoopis väheneks ning koos sellega ka mürgine õhureostus, lisame uusi bussiliine ja tihendame ühistranspordi graafikuid. Viimane väljumine liinile kell 21. Lähme ühistranspordis täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele.
11. Rakvere rohepööre kaugküttes 10 aasta jooksul. AS Rakvere Soojus katlamaja on vaba kütuste põletamisest ja soojus saadakse geotermilise (maa)soojusena. MKM tegeleb selliste projektidega, mis on juba kasutusel Soomes. Rakveres asub Eesti Geoloogiateenistuse amet ja oskusteave, mis puudutab Eesti geoloogilisi tingimusi.
12. Sotsiaalmajade ja munitsipaalkorterite kavandamine ning ehitamine, et tagada üürikorterite turg nii noortele kui töökoha pärast linna tulnud inimestele.
13. Tagame ühe huviringi maksumuse 50 euro ulatuses ühes kuus ja toetame võimalikult mitmekesist huviringide valikut. Selles osas teeme omavalitsuste vahelist koostööd, et pakkuda rohkem erinevaid võimalusi ja uurides elanikkonna vajadusi.
14. Linna põhikoolivõrgu muutmine juhul kui õpilaste vanematest enamik toetab seda allkirjaga.
15. Jätkame linna kergliiklusteede võrgustiku arendamist ja ühendamist valdade kergliiklusteedega.
16. Leida tegelikult toimiv lahendus, et kodutute öömaja asemel oleks inimväärsem ja ööpäevaringselt kasutatav eluruum.
17. Tõstame au sisse lemmikloomade kiipimise ja registrisse kandmise. Rajame koerte jalutusplatsi. Keelustame koerte pideva ketis pidamise.
18. Propageerime taastuvenergia kasutamist ja kaasame projektidesse kohalikke kogukondi. Kasutame sadevett, kui ressurssi nii hoonestuses kui haljastuses.
19. Jäätmed ei pea olema prügi. Kaardistame omavalitsuse ringmajanduse võimalused koos ekspertide ja ülikoolidega.
20. Paigaldame sorditud jäätmete kogumispunktid kodudest jalutuskäigu kaugusele. Pakendite kogumise konteinerite asukohtade ja vahemaade ülevaatamine.
21. Kehtestame puhaste liigiti sorditud jäätmete tasuta äraveo nii elanikele kui ettevõtetele.
22. Muudame suurüritused keskkonnasõbralikuks ja keelame suurüritustel ühekordsete plastnõude kasutamise.
23. Anname reklaamimaksu soodustusi pakendivabadele kaubandusettevõtetele.
24. Toetame mitmekülgset noorsootööd ning laste aktiivset ja tervislikku vaba aja veetmist. Toetame laste ja noorte vaimset tervist - palkame juurde koolipsühholooge ja laste erivajadustega tegelevat ning sotsiaalseid oskusi arendavat tugipersonali. Toetame huviringide toimumist koolides.
25. Loome ühiskasutatavaid välijõusaale, mis on ööpäevaringselt ligipääsetavad. Toetame taliujumiskoha rajamist.
26. Koostamisel oleva Rakvere linna kliima- ja energiakava kontrollimine ning vajadusel muutmine(riigihanke tulemus selgub septembris 2021).
27. Soosime avalikus ruumis looduslike materjalide kasutamist ja väldime plastmassi kasutamist (lillekastid, pingid, jne.).
28. Uute, väikeste või suuremate metsatukakeste istutamine. Erinevate liikidega.
29. Bussijaama ümbruse turvalisuse parem tagamine. Eriti noorte tüdrukute seisukohast lähtudes.

Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid: 211 Katri Kaldaru ja 212 Virgo Kruve

Inimeste tutvustus

Katri Kaldaru, valimistel number 211

Tutvustus.
Olen Rakvere linnaga seotud esivanemate kaudu. Vanavanaisa oli Veski tänava veskis mölder. Vanaisa sündis ja elas Rakvere Vallimäe praeguse lava taga asunud majas. Isa kasvas siin linnas üles ja käis Rakvere Gümnaasiumis, nii nagu oli seda teinud ka tema isa. Täna õpivad seal minu lapsed. Umbes 15 aastat tagasi polnud mahetoodang veel nii kättesaadav ja sellepärast sai tehtud
mahepood “Mahe Mees”. Samal ajal olin ka Virumaa Mahetootjate asutajaliikmeks. Kui mahepoel oli aeg lõpetada, siis oma viimase teona oli ta asutajaliikmeks Rakvere OTTile, andes talle kogu oma kliendibaasi ja toetades trükiste ja muude vahenditega.
Olen ka Rakvere Vanalinnakooli asutajaliige. Tol ajal serveeriti seal koolis peaaegu 100% mahetoitu ning mahepood asus mõnda aega kooliga samas majas.
2019 asutasin Rakvere Joogakooli, mille alt tegutseb ka Laste ja Noorte Joogakool ning Joogakooli Lastefond. Kool pakub tervikharidust iseendast.
Viimased 8 aastat olen töötanud väikeklassidega Rakvere Gümnaasiumis, 3 aastat Rakvere Reaalgümnaasiumis, rakendades tervikharidust ja joogateraapiat.
Valituks osutumisel tegeleksin valdkondadega: loodus- ja muu ( nt. koolikeskkond, linnaruum jne.)
keskkond, haridus, tervis.
Täpsemalt:
1. Anda kohalikele inimestele võimalus oma linnas parendada kodutute ja puudust kannatavate perede olukorda ning toetada kõiki lapsi ja noori, peresid, vanu inimesi, kes seda vajavad läbi vastava fondi, mis on selleks otstarbeks loodud.
2. Toetada kohalikke mahetootjaid tellides neilt lasteaedadesse ja koolidesse mahetoorainet,
parandades otseselt laste tervist ja turgutades samal ajal maaelu.
3. Pakkuda koolides kvaliteetset lihavaba lõunat.
4. Leida päriselt toimiv lahendus koolikiusamisele.
5. Võimaldada väikeklassides õppivatele lastele tasuta huviringe.
6. Võimaldada paremaid eneseteostamisvõimalusi neile õpilastele, kellel on kerge õppida ja kellel on mõni anne, mida saaks arendada.
7. Pakkuda lastele ja noortele mitmekesisemaid liikumisvõimalusi ja vaba aja veetmise võimalusi, ilma et peaks ilmtingimata võistlema või esinema.
8. Ühise aia loomine, kus saaks läbi viia erinevaid hariduslikke programme, huviringe, õuesõpet.
Tänan.
Minuga saab ühendust [email protected]

Virgo Kruve, valimistel number 212

Osalen erakonna Eestimaa Rohelised nimekirjas, et valimistel oleks rohkem valikuid kui Toompea karteilliparteid. Kartellipartei peamine tunnus on riigieelarvest rahastamine, mis on suurim tulu ja erakondade endi otsustada. Lisaks omavahel kokkuleppimine(sobing), üksteisega valijate hirmutamine (Ansip-Savisaar, Laar-Savisaar) ja ühine vastasseis kartelli välistele või uutele parteidele. Kartellipartei on demokraatiale halb, sest neid ei huvita isegi oma liikmete arvamus. Presidendi kandidaati ei valinud ükski Eesti erakond. Kui kedagi kaasatakse, siis üksikuid eksperte väljast aga välditakse arutelu tekkimist. Erakonna liikmed ei tea päevakorras olevaid teemasid ja erakonna nimel tehtud otsus tehakse liikmetele teatavaks pressiteate või meililisti vahendusel tagantjärgi. Kartelliparteid teostavad võimu omavahel ametikohtade ärajagamisega.
Olen kandideerinud üksikkandidaanida Rakvere linnavolikogusse aastatel 2009, 2013 ja 2017. Olen näinud kõrvalt valimiskampaaniaid(2002-2007) ja selle sajandi valimisi. Kampaanias ja valituks osutumisel annan ainult selliseid lubadusi, mis tegelikult kuuluvad volikogu ja selle liikme pädevusse. Kirjutan ja räägin asjadest otse, tõepäraselt, keerutamata. Õpin juurde ja kui ma vastust ei tea, siis võtan aega selle leidmiseks. Kandideerin valimistel, et osaleda olulistes asjades aga mitte täheleapanu keskpunktist.
Avaldatud artikli aastast 1999 on virgokruve.com ja blogi kirjutan aadressil virgokruve.eu

Mart Viisitamm, linnapea kandidaat

Keskhariduse omandas aastatel 1987-1998 Tallinna Väike-Õismäe Keskkoolis. Pärast keskkooli lõpetamist jätkusid õpingud Õigusinstituudis, mille Viisitamm lõpetas 2002. aastal rahvusvahelise õiguse bakalaureusena. Keskerakonna ja selle noortekoguga liitus Mart Viisitamm 19. jaanuaril 1999. Aastal 2002 nimetati Mart Viisitamm Keskerakonna Noortekogu välissekretäriks ja volikogu esimeheks. 28. aprillist 1. novembrini 2005 oli Viisitamm Pärnu abilinnapea, alates 1. novembrist 2005 Pärnu linnapea. Linna juhtimist alustati koalitsioonileppe alusel, mis haaras neli osapoolt: Keskerakond, Res Publica, Isamaaliit ja Rahvaliit, linnavalitsuse koosseisu kuulusid linnapea kõrval viis abilinnapead. Volitusteperioodi ajal koalitsioon selles kooseisus lagunes, linnavalitsusse jäi alles kolm abilinnapead, sh üks nendest esindas uut partnerit - Reformierakonda. M. Viisitamme
juhitud linnavalitsuse silmapaistvamateks tegemisteks olid linnavalitsuse osakondade ümberkolimine Suur-Sepa tänavale, Papiniidu liiklussõlme väljaehitamine, Rannapromenaadi valmimine, Pärnu Keskraamatukogu ehituse lõpetamine, sotsiaalmajade ja spordihalli ehitamine.
Aastatel 2009-2013 oli Mart Viisitamm Pärnu linnavolikogu liige. 2021 aastast on Viisitamm Eestimaa Rohelised erakonna liige ja Tallinna piirkonna arendusjuht. Viisitammel on kolm poega.

Meediakajastus

15.09.2021 ERR: Roheliste Rakvere linnapeakandidaat on Mart Viisitamm

Virumaa Teatajas ilmus 16. septembril linnapea kandidaatide tutvustus ja Eestimaa Roheliste nimel
vastas Mart Viisitamm.
1. Mis saab olema teie prioriteet linnapeaks saades?
Rohelise linnapeana oleks minu prioriteet puhta ja inimsõbraliku linnaruumi arendamine. Kõikides linnaeluküsimustes arvestatakse keskkonna aspektiga senisest tunduvalt rohkem kui seni ja seda linnaplaneerimisest kuni koolitoitudeni välja. Lisaks keskkonnasõbralikkusele leiame, et Rakvere peab olema avatud ettevõtjatele ja seeläbi ka uutele töökohtadele, mis omakorda suurendavad linna tulubaasi. Samuti annaksid rohelised läbi võlakirjade emiteerimise inimestele võimaluse ka
otse linna tulevikku investeerida.
2. Kas linnapea peaks vastutama ka üldjuhtimise ja kõigi valdkondade eest, või jätkaks iga
abilinnapea (erakond) ikka oma eesmärkide elluviimist?
Tegelikkuses peaks koalitsiooni linnavalitsuse liikmetest saama meeskond, kes hakkab ühiselt ellu viima koalitsioonileppes kokkulepitut. Oma programmis oleme lubanud, et linnapea ja abilinnapeade usaldushääletus hakkab olema iga 12 kuu järel, et hinnata tööga toimetulekut ja probleemide ilmnemisel reageerida. Ehk seega minu linnavalitsus tegutseks meeskonnana ja
annaks oma tegemistele ka perioodiliselt hinnanguid.
3. Mida peate enda suurimaks poliitiliseks saavutuseks seni?
Selleks võiks olla Pärnu linna talveunest äratamine aastatel 2005-2009. Pärnu linnapeana töötatud ajal nägi linnavalitsus nii majandusbuumi kui sellele järgnenud langust. Ühest perioodist teise üleminek tekitas koalitsioonis loomulikult pingeid, sest olukorda ümber hinnates tuli ümber vaadata ka teiste erakondade abilinnapeade valdkondade rahastus. Saime sellega toona hakkama,
tehes meeskonnana Pärnu heaks päris palju ära.
4. Milline on teie unistuste Rakvere?
Olla Tallinna ja Tartu järel suuruselt kolmas ning kõige keskkonnasõbralikum linn Eestis, mille elanike arv kasvab. Turvaline, peresõbralik linn, kus iga inimene on tähtis ja oluline. Rakvere kaugküte on vaba kütuste põletamisest ja soojus saadakse geotermilise (maa)soojusena. MKM on tegeleb selliste projektidega, mis on juba kasutusel Soomes. Valmisolek kasutada kogu linna 10,7 ruutkilomeetrit, mitte koondada uusehitisi kitsale kesklinna osale (Arvo Pärdi muusikamaja, riigigümnaasium).
5. Mida teha selleks, et Rakvere saaks oma loomelinnaku, mis ühendaks siinseid kunstnikke, koondaks alternatiivkultuuriasutused ning kus tegeleks loomeinkubaator?
Selleks on vaja tahet ja koostööd – vajadusel saame õppida teistelt.
6. Mida teeksite teie selleks, et noored inimesed sooviksid pärast õpinguid naasta Rakveresse või
kolida siia mujalt?
Noored valivad elukoha selle järgi, kus on neil olemas head arenguvõimalused, head olmetingimused ja võimalus kvaliteetselt aega veeta. Näiteks näeb programm ette munitsipaalkorterite ehitamist, millega tagataks üürikorterite turg nii noortele kui töökoha pärast linna tulnud inimestele. Selline võimalus tõstaks oluliselt Rakvere konkurentsivõimet.
7. Kas Rakvere peaks teie hinnangul endiselt püüdma säilitada kreisilinna kuvandit või on see
suund oma aja ära elanud?
Ajalooline järjepidevus on oluline ning kindlasti on Rakvere oma ajaloo üle uhke. Isiklikult soovin, et Rakverest saaks Eesti mõistes ka näiteks “Roheliste mõtete linn”. Näiteks võiks liigiti sorditud jäätmete äravedu olla tasuta nii elanikele kui ettevõtetele. Ka võiksid need rohelised mõtted muuta kaugkütet, mis ei kasuta fossiilsete kütuste põletamist, vaid geotermilist (maa)soojust, nagu Soomes. Roheliste programmi avaldame internetis www.rohelised.ee/rakvere2021.
8. Nimetage, mida olete õppinud varasematelt linnapeadelt?
Jakob Liivilt olen õppinud, et on võimalik samaaegselt olla administratiivne juht ehk linnapea ja tegeleda kultuurielu edendamisega. Võim ja vaim ei pea ilmtingimata vastanduma. Nii naljaga pooleks, siis Andres Jaadla näitel võiks õppida kasvõi seda, kuidas kohalikus poliitikas saab vähemalt kaheksas erinevas poliitilises koosluses tegutseda. Kui tõsisemalt rääkida, siis ega poliitikas keegi oma konkurenti väga õpetada ei taha. Oluline on tegelikkuses õppida mitte teistelt poliitikutelt, vaid kuulata linnakodanikku - sealt tulevad reaalsed õppetunnid, sest nii mõnigi tema murekoht on alguse saanud linnavõimu otsustest.
9. Millise võttega plaanite tuua elu Pikale tänavale?
Elu saab tulla koos inimestega. Õnneks on Pikk tänav teinud läbi korraliku arengu ja selle üle on mul siiralt hea meel. Usun, et siinkohal tuleb kuulata taaskord nii linnaelanikke kui ettevõtjaid ja arvestada nende reaalsete võimalustega, mida tänaval pakkuda on. Ja elama peaks muidugi mitte ainult üks tänav, vaid ikka kogu linn.
10. Milline on teie supervõime ja kuidas plaanite selle rakendada linna huve teenima?
Minu „supervõimeks“ võib pidada tundmatus linnas linnapeaks saamist, aga kui tõsisemalt vastata, siis tugevamaks küljeks ma pean endal inimeste kuulamist ning läbirääkimise oskust, samuti kokkulepitu elluviimist.
Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid: 211 Katri Kaldaru ja 212 Virgo Kruve Kontakt
[email protected] kampaaniat puudutavad küsimused ja ettepanekud valimisprogrammi
kulude osale kuni 27. septembrini)