Antsla Üldplaneeringu muudatusettepanekud

Eestimaa Roheliste Antsla piirkonna ettepanekud üldplaneeringu projekti muutmiseks

Lähtuvalt Võru maakonna arengustrateegia (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4160/3202/1009/Arengustrateegia%20lisa.pdf#) strateegilisest tegevussuunast – looduslike maastike, ristipuude ja muude looduslike pühapaikade hoidmine:

-                     Üldplaneeringus on vajalik täpsustada, et rohevõrgustiku aladel ja KAH-aladel on keelatud teha uuendusraiet (lage- ja turberaiet) ning põllumajanduses on eelistatud maheviljelus

-                     Rohevõrgustiku tegelikuks toimimiseks ning maastike (sh autentse ja loodusesse sobituva inimasustuse) säilimise tagamiseks on vajalik valla põhjaosa ehk Urvaste Ürgorust/Visela-Majala rohekoridorist põhja poole jäävad Restu, Visela, Koigu, Kirikuküla, Urvaste, Ruhingu ja Lümatu külad tervikuna võrgustikku haarata.

-                     Kohaliku kaitseala moodustamine ristipuude 50 m piiranguvööndi ulatuses seal, kus ristipuid ei ole võetud riikliku kaitse alla (Tsooru, Viirapalu)

-                     Kuna valla arengu jaoks on kriitilise tähtsusega just looduskeskkonna ja miljööväärtuslike alade säilimine ja selle baasilt pakutavad teenused, palume üldplaneeringu juhtrühmal võimalikult kiiresti korraldada temaatiline koosolek, kuhu kaasatakse nii vallakodanikud kui ka valdkonna asjatundjad. Nii teemakoosolekul kui tulevastel aruteludel valla eri piirkondades peab olema võimalus teha täiendavaid ettepanekuid ÜP-projekti muutmiseks.

-                     Ainulaadse mõisaansambliga ning Kanepi-Antsla-Lüllemäe kultuuritee ääres asuv  Vana-Antsla peab olema üldplaneeringus väärtustatud miljööväärtusliku alana, kus ehitustegevusele kehtivad erinõuded ning vald panustab ressurssi ajalooliste hoonete taastamise korraldamisse, perspektiiviga asustada just siia mõni riigiasutus (nt roheliste poolt soovitud kõrgkooli filiaal või miks mitte ka Maaeluministeerium)


LISA: Antsla Roheliste üldine seisukoht seoses metsade majandamisega Antsla Vallas.

Oleme seisukohal, et jätkusuutlik looduskeskkond on Antsla valla üks kõige olulisemaid väärtuseid, mille kasu ei piirdu vaid elurikkuse suurenemise ning keskkonna väärtustamisega, vaid mis omab potentsiaali tuua Antsla vallale erinevaid sotsiaalmajanduslikke kasutegureid.

Roheliste ettepanek on lihtne: seame eesmärgiks, et aastaks 2026 saaks Antsla vallast esimene omavalitsus Eestis, kus metsi majandatakse jätkusuutlikult läbi püsimetsanduse põhimõtete ning kus uuendusraied (nii lage- kui turberaied) oleksid keelatud. Keskkonnateadlikkus on üha enam hinnas ning tegu oleks ideaalse võimalusega presenteerida Antslat kui kaks sammu ette mõtlevat, tulevikku vaatavat ning innovaatilist valda. Soovime kaasata protsessidesse nii metsandus- kui ka turundus- ja kommunikatsioonieksperte eesmärgiga teha Antslast Eesti loodusturismi keskus, mille sotsiaalmajanduslik kasu läbi turismi, ettevõtluse jpm kaalub oluliselt üles lühiajalisele majanduslikule kasule orienteeritud praeguse metsanduspoliitika.

„Antsla – esimene roheline omavalitsus Eestis” on suur siht, mille nimel pingutada, millega eristuda ning mis tooks Antsla kõige positiivsemas võtmes Eesti ja Euroopa kaardile. 

 

Helen Trolla

Triin Remmelgas

Kaili Kalle

Tanel Puura

Krista Reva

Airi Hallik-Konnula

Kaspar Kurve

Kommenteerimiseks logi sisse